Regelgeving en voorwaarden voor deelnemers aan vrouwenliefde lounge

Restitutie van de ticketprijs is gegarandeerd indien het event wordt geannuleerd door een landelijke lockdown.

Privacy en persoonsgegevens
Door het deelnemen aan een event van VROUWENLIEFDE LOUNGE kunnen (persoons)gegevens van de deelnemer worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de deelnemer verstrekte (persoons)gegevens worden door of vanwege VROUWENLIEFDE LOUNGE verwerkt.

Op de verwerking van de door de DEELNEMER verstrekte (persoons)gegevens is het privacybeleid van VROUWENLIEFDE LOUNGE van toepassing dat te raadplegen is op deze website. VROUWENLIEFDE LOUNGE gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. VROUWENLIEFDE LOUNGE kan de eventuele verwerking van de persoonsgegevens van de Bezoeker aanmelden bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Bij het deelnemen aan een event van VROUWENLIEFDE LOUNGE geeft de deelnemer uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van VROUWENLIEFDE LOUNGE.

De verwerkte gegevens van de deelnemer kunnen na het event gebruikt worden om nieuwe events onder de aandacht te brengen. Deelnemer geeft toestemming om daarover benadert te mogen worden.

Tevens geeft de deelnemer toestemming om door andere deelnemers na het event per email benaderd te mogen worden, de organisatie draagt zorg voor het verstrekken van het mailadres aan andere deelnemers die met elkaar in contact willen treden.

Huisregels
1.Tenzij anders is bepaald in de Huisregels, dienen deelnemers van het Event tenminste 40 jaar oud te zijn. Indien en zodra blijkt dat de deelnemer de leeftijd van 40 jaar nog niet heeft bereikt, kan de deelnemer de toegang tot het event worden ontzegd, zonder het recht op vergoeding van de ticketprijs.

2.Op ieder bezoek van de deelnemer aan Events van VROUWENLIEFDE LOUNGE zijn de Huisregels van VROUWENLIEFDE LOUNGE van toepassing. Deelnemer aanvaardt uitdrukkelijk de toepasselijkheid en inhoud van deze Huisregels. Deelnemers zijn gehouden zich in overeenstemming met deze Huisregels van VROUWENLIEFDE LOUNGE als ook de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen. Indien de deelnemer zich naar het oordeel van de organisatie van VROUWENLIEFDE LOUNGE niet op een dergelijke wijze gedraagt, kan de deelnemer hier door de organisatie op worden aangesproken. Bij overtreding van de Huisregels of eventuele herhaling of voortduren van gedragingen van de deelnemer die niet in overeenstemming met de genoemde Huisregels en/of de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden zijn, kan de deelnemer de toegang tot het Event worden ontzegd, zonder het recht op vergoeding van de Ticketprijs.  


3. Het is de deelnemer niet toegestaan o.m het bezoek aan het Event vast te leggen, in welke vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het fotograferen, filmen, dan wel iedere andere wijze van het maken van geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Event. Het is ook niet toegestaan beeld of geluidsopnames te maken van andere deelnemers.

4. VROUWENLIEFDE LOUNGE is gerechtigd om gedurende een Event beeldopnamen van het Event te (doen) maken, met inbegrip van deelnemers. De deelnemer die een Event bezoekt: stemt uitdrukkelijk in met opname en/of (her)gebruik van haar portret en /of afbeelding en persona door middel van beeldopnamen, (her)uitzending of andere vormen van openbaarmaking, verveelvoudiging en/of distributie, op welke wijze en via welke media of technologieën dan ook, nu en/of in de toekomst bekend; geeft uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet; 1. stelt noch VROUWENLIEFDE LOUNGE noch partijen die met toestemming van VROUWENLIEFDE LOUNGE gebruik maken van beeldmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeldmateriaal; 2. doet jegens VROUWENLIEFDE LOUNGE en haar licentienemers uitdrukkelijk afstand van zijn/haar portret- en imagerecht en personarecht voor zover het gaat om beeldopnamen tijdens het Event waarbij zij herkenbaar in beeld komt; en 3. erkent dat een videobewakingssysteem operationeel kan zijn en gaat ermee akkoord dat door of namens VROUWENLIEFDE LOUNGE in het kader van openbare orde en veiligheid beeldopnamen van de deelnemer gemaakt kunnen worden; 4. erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de deelnemer gemaakte beeldmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan VROUWENLIEFDE LOUNGE; de deelnemer zal op eerste verzoek van VROUWENLIEFDE LOUNGE, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; VROUWENLIEFDE LOUNGE is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de deelnemer gemaakte beeld- materiaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.

5. Het is de deelnemer niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VROUWENLIEFDE LOUNGE, promotiemateriaal, waaronder mede begrepen reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen, voor zover de wet dit toelaat.

6. Tijdens het Event is het niet toegestaan te roken, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele als gevolg van de overtreding door de deelnemer aan de Organisatie opgelegde boetes zullen op de deelnemer (kunnen) worden verhaald.

7. VROUWENLIEFDE LOUNGE is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van persoonlijke eigendommen van de deelnemer. De deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk en verantwoordelijk voor het zorgdragen voor haar persoonlijke eigendommen. Ook schade toegebracht aan persoonlijke eigendommen van de deelnemer tijdens het Event door derden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van VROUWENLIEFDE LOUNGE. De eventlocatie draagt zorg voor de fysieke veiligheid van de deelnemers aan het Event, met inachtneming van regelgeving opgelegd door brandweer en politie.  

8. Overmacht: VROUWENLIEFDE LOUNGE is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de deelnemer welke is ontstaan ten gevolge van overmacht en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieën en alle overige van de wil van VROUWENLIEFDE LOUNGE onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft VROUWENLIEFDE LOUNGE het recht het Event te verschuiven naar een andere datum of het Event geheel te annuleren.

9. Voor betaalde tickets is restitutie niet mogelijk in geval van ziekte of overmacht van de deelnemer. Wel is het mogelijk om je ticket zelf door te verkopen aan een nieuwe deelnemer. De naam van de nieuwe deelnemer die jouw ticket overneemt, dien je persoonlijk aan VROUWENLIEFDE LOUNGE door te geven per email. Wij noteren die nieuwe naam op onze gastenlijst.

Aanwezigheid en restitutie

Deelnemers zijn verplicht om ruim op tijd bij de eventlocatie aanwezig te zijn. Deelnemers die door welke omstandigheid dan ook te laat verschijnen en daardoor niet meer deel kunnen nemen, hebben geen recht op restitutie van de ticketprijs. Bij tragische familieomstandigheden of onverwachts ongeval van de deelnemer, bestaat de mogelijkheid om het VROUWENLIEFDE LOUNGE event op de eerstvolgende datum bij te wonen, het betaalde ticket blijft dan geldig tot die volgende datum.

Annulering van het event

Bij onvoldoende verkochte tickets vóór de eventdatum, meestal 14 dagen voor het event, kan het event geannuleerd worden door de organisatie van VROUWENLIEFDE LOUNGE. Reeds betaalde tickets worden dan teruggeboekt naar deelnemers. Nog niet betaalde tickets vervallen automatisch.

In verband met Corona is deze regeling van toepassing, zodoende het risico voor de organisatie van VROUWENLIEFDE LOUNGE en haar deelnemers te verkleinen.

Klachten
VROUWENLIEFDE LOUNGE zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, alles ondernemen om het verblijf van de deelnemer gedurende het event op de eventlocatie zo prettig mogelijk te maken. Daarbij zal er zorgvuldig aandacht zijn voor de kwaliteit van eten en drinken, de sfeer en de indeling en opzet van het eventprogramma. VROUWENLIEFDE LOUNGE tracht daarbij de opzet van het Event naar beste kunnen uit te voeren maar is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of beleving van de ontmoetingen, die uiteraard bepaalt worden door de interactie tussen de individuele deelnemers. VROUWENLIEFDE LOUNGE is uitsluitend de facilitator en organisator van het event.

Mocht de deelnemer onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van het event van VROUWENLIEFDE LOUNGE, dan kan de deelnemer hiervan schriftelijk melding maken door een e-mail te sturen naar de organisatie via mail@vrouwenliefdelounge.info Klachten dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum van het event bij VROUWENLIEFDE LOUNGE te worden gemeld.

Heb je vragen of klachten van welke aard dan ook tijdens VROUWENLIEFDE LOUNGE, meldt deze dan direct bij de organisatie. Verdere vragen? Mail ons gerust, we staan open voor al jouw suggesties.

Team VrouwenLiefde Lounge